Polityka prywatności

Administrator danych osobowych.

Administratorem powierzonych Danych Osobowych jest podmiot zarządzający i prowadzący stronę, tj. Mariusz Moździerz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PROMAR Mariusz Moździerz” z siedzibą w Olsztynie (10-173) przy ul. Leśnej 10 lok. 79, posiadający numer NIP 739-155-37-86 oraz numer REGON 510429731.

Kontakt w sprawach dotyczących Danych Osobowych Mailowo pod adresem biuro@promar24.pl lub pisemnie na adres: Promar, ul. Leśna 10 lok. 79, 10-173 Olsztyn.

Kiedy jak i dlaczego przetwarzamy dane?

Powierzone Dane Osobowe przetwarzamy zawsze, kiedy korzystacie Państwo z naszych usług, w szczególności:
– w realizacji umowy (kupna-sprzedaży)
– w przypadku korespondencji elektronicznej (zapytania ofertowe, doradztwo techniczne, reklamacje itp.)
– korespondencji pocztą tradycyjnę

Stosując zasadę minimalizacji danych, przetwarzamy dane tylko w zakresie, niezbędnym do celu w jakim je zbieramy.
a) Automatyczne logi serwera, nie kojarzone z osobami korzystającymi ze strony, i nie wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
b) Cookies – zgodnie z Polityką cookies.
c) Imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, w przypadku firm – dodatkowo nazwa firmy i NIP.

Dane przetwarzamy w celu możliwości realizacji umów związanych z naszą działalnością gospodarczą, oraz:
w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych – zawarcie i realizacja umowy pomiędzy stronami, lub prawnie uzasadnione interesy Administratora (np. odpowiedzialność z tytułu rękojmi), lub Państwa wyraźna i dobrowolna zgoda, lub obowiązek prawny Administratora (np. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Okres przetwarzania danych – stosując zasadę czasowości, dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla podstawy ich przetwarzania i tak:
– w przypadku, przetwarzania danych na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
– dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,
– dane przetwarzane w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów,

Podanie danych jest dobrowolne i jest wymogiem umownym.
Niepodanie danych osobowych wiąże się z niemożliwością zawarcia umowy i świadczenia naszych usług.


Nie profilujemy danych osobowych.

Dane Osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom i osobom związanym z naszą działalnością:
– z bezpośrednią realizacją umowy (np. firma kurierska, firma świadcząca usługi pocztowe, operator płatności),
– z bieżącą obsługą działalności (np. kancelaria podatkowa czy firma hostingowa),
oraz podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane przekazujemy tylko w określonym celu (np. wysyłka e-maila, wysyłka towaru, księgowanie faktury) na podstawie umów powierzenia, będąc nadal ich Administratorem.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

W związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo do:
dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym profilowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Stosujemy, odpowiednie do przetwarzanych danych osobowych, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasza polityka bezpieczeństwa obejmuje ochronę pracowników, danych i infrastruktury IT.